5. Sınıf Türkçe Yapım Eki ve Çekim Eki Nedir?

5. sınıf Türkçe yapım eki ve çekim eki nedir? Bu makalede, Türkçe dilbilgisinde kullanılan yapım ekleri ve çekim eklerinin ne olduğunu öğreneceksiniz. Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirmek veya yeni bir kelime oluşturmak için kullanılırken, çekim ekleri ise kelimenin cinsiyet, sayı, zaman gibi özelliklerini belirtmek için kullanılır. Detaylı bilgi için okumaya devam edin!

5. sınıf Türkçe yapım eki çekim eki nedir? sorusu, Türkçe dilbilgisi konularından biridir. Bu konu, 5. sınıf öğrencilerinin dil bilgisini anlamalarına yardımcı olur. Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirmeden önüne veya sonuna eklenerek yeni kelimeler oluşturmayı sağlar. Çekim ekleri ise kelimenin anlamını değiştirerek cümle içinde kullanılmasına yardımcı olur. Yapım eklerinin başlıca türleri, sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil ve fiilimsi yapım ekleridir. Çekim ekleri ise zaman, şahıs, çoğul ve kip gibi kavramları ifade eder. 5. sınıf Türkçe dersinde bu konulara dikkat ederek öğrenmek önemlidir. Yapım ekleri ve çekim ekleri, Türkçe dilbilgisini anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak için temel unsurlardır.

5. sınıf Türkçe yapım eki çekim eki nedir?
Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirerek yeni kelimeler oluşturur.
Çekim ekleri, fiil, isim ve sıfatlara eklenerek çeşitli anlamlar kazandırır.
Yapım ekleri, kelimenin köküne eklenirken çekim ekleri sona eklenir.
Türkçe’de yapım ekleri ve çekim ekleri, kelime yapısını zenginleştirir ve çeşitli anlamlar sağlar.
 • Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirerek yeni kelimeler oluşturur.
 • Çekim ekleri, fiil, isim ve sıfatlara eklenerek çeşitli anlamlar kazandırır.
 • Yapım ekleri, kelimenin köküne eklenirken çekim ekleri sona eklenir.
 • Türkçe’de yapım ekleri ve çekim ekleri, kelime yapısını zenginleştirir ve çeşitli anlamlar sağlar.
 • Yapım ekleri ve çekim ekleri, Türkçe dilbilgisinin önemli unsurlarıdır.

Yapım eki nedir?

Yapım eki, kelimenin anlamını değiştiren veya yeni bir kelime oluşturan eklerdir. Türkçe dilbilgisinde yapım ekleri, isim, fiil ve sıfat köklerine eklenerek yeni kelimelerin türetilmesini sağlar. Örneğin, “ev” kelimesine “-lik” eki ekleyerek “evlik” kelimesini oluşturabiliriz. Yapım ekleri, kelimenin anlamını belirli bir yönde değiştirir ve kelimeye yeni bir anlam katmış olur.

Yapım Eki Nedir? Örnekler Anlamı
-lik güzel+lik Belirli bir niteliği ifade eder. (güzellik)
-ci öğret+ci Bir işi yapan veya o işle uğraşan kişiyi ifade eder. (öğretici)
-siz ev+siz Bir şeyin veya birinin o özelliği taşımadığını ifade eder. (evidir)

Çekim eki nedir?

Çekim eki, fiil, isim ve zamirlerin çeşitli dilbilgisi kurallarına göre çekimlenmesini sağlayan eklerdir. Türkçe dilbilgisinde çekim ekleri, kelimelere zaman, kişi, sayı, cinsiyet gibi özellikler kazandırarak cümlede doğru şekilde kullanılmasını sağlar. Örneğin, “gel-” fiiline “-di” çekim eki ekleyerek “geldi” kelimesini oluşturabiliriz. Çekim ekleri, dilbilgisel kurallara uygun olarak kelimelerin çeşitli biçimlere dönüşmesini sağlar.

 • Çekim eki, Türkçe dil bilgisinde bir kelimenin anlamını, cümledeki görevini veya çekimini değiştiren eklerdir.
 • Çekim ekleri, isimler, sıfatlar, fiiller, zamirler ve edatlar gibi farklı kelime türlerine uygulanabilir.
 • Örnek çekim ekleri arasında iyelik eki (-ım, -in, -ı, -i), çoğul eki (-ler, -lar), olumsuzluk eki (-me, -ma), zaman ekleri (-iyor, -di) ve durum ekleri (-de, -den) bulunur.

Türkçe’de kaç tane yapım eki vardır?

Türkçe dilinde birçok yapım eki bulunmaktadır. Yapım ekleri, kelime köklerine bağlı olarak farklı anlamlar ve işlevler taşır. Örneğin, “lik” eki isim yapımında kullanılırken, “le” eki sıfat yapımında kullanılır. Toplamda, Türkçe’de yüzlerce yapım eki bulunmaktadır ve bu ekler çeşitli kelime türetme işlemlerinde kullanılır.

 1. -cı/-ci
 2. -lık/-lik
 3. -siz/-sız
 4. -lI/-lı/-lu/-lü
 5. -ken/-ken sonra

Türkçe’de kaç tane çekim eki vardır?

Türkçe dilinde birçok çekim eki bulunmaktadır. Çekim ekleri, fiil, isim ve zamirlerin çeşitli dilbilgisi kurallarına göre çekimlenmesini sağlar. Örneğin, fiillerde zaman ekleri, şahıs ekleri ve kip ekleri gibi çeşitli çekim ekleri kullanılır. Toplamda, Türkçe’de yüzlerce çekim eki bulunmaktadır ve bu ekler kelimelerin cümle içinde doğru şekilde kullanılmasını sağlar.

İsim Çekim Eki Fiil Çekim Eki Sıfat Çekim Eki
-(s)I, -lI, -nI, -yI, -dI, -tI, -ni, -yi, -leri -er, -ir, -ar, -ır, -ur, -ür, -dır, -dir, -tir, -tır, -tür, -tür -sız, -siz, -li, -lı, -lu, -lü
İsimleri belirli hale getirir ve çoğul hâlde kullanılır. Fiilleri zaman, kişi ve olumsuzluk durumuna göre çeker. Sıfatları isimlere uygun hâle getirir.

Yapım ekleri nasıl kullanılır?

Yapım ekleri, kelime köklerine bağlı olarak kullanılır. Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirir veya yeni bir kelime oluşturur. Örneğin, “güzellik” kelimesindeki “-lik” eki, isim yapımında kullanılmıştır. Yapım ekleri, kelimenin sonuna veya arasına eklenerek kullanılır ve dilbilgisel kurallara uygun olarak kullanılmalıdır. Yapım ekleri, kelimenin cinsiyet, sayı, zaman gibi özelliklerini belirleyebilir veya kelimenin anlamını farklılaştırabilir.

Yapım ekleri, bir kelimenin sonuna eklenerek yeni kelimeler oluşturmak için kullanılır. Önemli yapım ekleri; -lik, -siz, -ci, -cı, -ce, -de, -den, -le, -den, -lık, -ımsı, -msı, -çe, -ca.

Çekim ekleri nasıl kullanılır?

Çekim ekleri, fiil, isim ve zamirlerin çeşitli dilbilgisi kurallarına göre çekimlenmesini sağlar. Çekim ekleri, kelimelerin zaman, kişi, sayı gibi özelliklere göre değişmesini sağlar. Örneğin, “gel-” fiiline “-iyor” çekim eki ekleyerek “geliyor” kelimesini oluşturabiliriz. Çekim ekleri, dilbilgisel kurallara uygun olarak kullanılmalı ve cümledeki diğer kelimelerle uyumlu bir şekilde kullanılmalıdır.

Çekim ekleri, fiil, isim veya sıfatlara eklenerek cümledeki kişi, zaman, kip, çoğul gibi özellikleri belirtmek için kullanılır.

Yapım ekleri ve çekim ekleri arasındaki fark nedir?

Yapım ekleri kelimenin anlamını değiştirir veya yeni bir kelime oluştururken, çekim ekleri ise kelimelerin çeşitli dilbilgisi kurallarına göre çekimlenmesini sağlar. Yapım ekleri, kelimenin köküne bağlı olarak kullanılırken, çekim ekleri kelimelerin zaman, kişi, sayı gibi özelliklerine göre değişir. Yapım ekleri kelimenin anlamını belirli bir yönde değiştirirken, çekim ekleri kelimenin şeklini değiştirir. Her iki ek türü de Türkçe dilbilgisinde önemli bir rol oynar ve doğru şekilde kullanılmalıdır.

Yapım Ekleri

Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirmeden yeni kelimeler oluşturmak için kullanılan eklerdir. Bu ekler, kelimenin sonuna eklenir ve kelimeyi çeşitli şekillerde türetir. Yapım ekleri, kelimenin köküne eklenerek kelimelerin sıfat, zarf, isim vb. şekillerini oluşturur.

Çekim Ekleri

Çekim ekleri, kelimenin anlamını değiştirmeden kelimenin cümle içindeki rolünü belirlemek veya kişi, zaman, sayı, durum gibi özellikleri ifade etmek için kullanılan eklerdir. Bu ekler, kelimenin sonuna veya köküne eklenir ve kelimenin çekimli hallerini oluşturur. Çekim ekleri, fiil, isim, zamir gibi kelimelerin çekimlenmesinde kullanılır.

Fark

Yapım ekleri ve çekim ekleri arasındaki temel fark, kullanıldığı kelimenin anlamını değiştirip yeni bir kelime oluşturup oluşturmadığıdır. Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirmeden yeni kelimeler oluştururken, çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmeden sadece çekimlenmiş bir hali oluşturur. Yani yapım ekleri, kelimenin türünü veya anlamını değiştirirken, çekim ekleri sadece kelimenin özelliklerini belirtir.